Doradcy Klienta

Zostań Doradcą

DOŁĄCZ DO NAS!

 

 

Dołącz do zespołu i zarabiaj z nami

Dołącz do zespołu profesjonalistów.
Pozyskuj Klientów, buduj z nimi długofalowe relacje i doradzaj w wyborze najlepszych rozwiązań.

 

Współpracuj z międzynarodową firmą o ugruntowanej pozycji i 18-letnim doświadczeniu na polskim rynku.

 

 

 

Poznaj naszych doradców:

 


Zosia

Konrad

 

 

proszę, podaj poprawne imię
proszę, podaj poprawne nazwisko
proszę, podaj poprawny adres e-mail
proszę, podaj poprawny nr telefonu
proszę, wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dziękujemy za skorzystanie z systemu
aplikacji dla Doradców Klienta!
Formularz Aplikacyjny
 

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych jest Provident Polska S.A., z siedzibą w Warszawie,
ul. Inflancka 4A (00-189 Warszawa.

 

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@provident.pl, telefonicznie pod numerem 600 400 150 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: IOD@provident.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

 • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji – podstawą przetwarzania danych jest zgoda kandydata;

 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o świadczenie usług przez Doradcę Klienta (w przypadku wyboru kandydata);

 • przyszłych procesów rekrutacyjnych, za odrębną zgodą kandydata;

 • archiwalnych i dowodowych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń.

 

Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;

 • podmiotom, w których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny wiarygodności finansowej kandydata (np. BIK, Biura Informacji Gospodarczej, SOA), w oparciu o odpowiednie zgody pozyskane od Pani/Pana.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe:

 • bezpośrednio od kandydata podczas procesu rekrutacji

 • w wyniku sprawdzenia dotychczasowej historii współpracy (jeśli taka miała miejsce) w wewnętrznych bazach danych Administratora pod kątem ryzyka prawnego lub finansowego dla Administratora

 • od podmiotów, w których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny wiarygodności finansowej kandydata (np. BIK, BIGi, SOA), w zakresie na jaki wyraził/a Pan/Pani zgodę.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:

 • przez okres 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym pozyskano dane

 • przez 3 lata, w związku z zebranymi zgodami na sprawdzenie danych w zewnętrznych bazach, w celach archiwalnych i dowodowych.

 

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane dostarczone przez Pana/Panią Administratorowi i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

 

Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych

 

Podanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Doradcę Klienta jest obowiązkowe, a jego podstawę stanowią przepisy prawa cywilnego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług przez Doradcę Klienta.